Zobrazení pozemků v mapě

02. květen 2017

Ať už jste vlastníkem nebo uživatelem pozemku, potřebujete vědět, kde daný pozemek leží. Zní to jako samozřejmost, ale ne vždy je jednoduché takovou skutečnost zjistit. Které informace dokážu získat z veřejných zdrojů a které už ne? A jaké výhody má zobrazení daných pozemků v aplikaci Clever Assets?

V minulém článku jsme psali o veřejných zdrojích, odkud mohu zjistit, co vlastním. Nejčastěji využívaným nástrojem je Nahlížení do katastru nemovitostí (dále jen “Nahlížení do KN”) a proto si teď ukážeme výstupy, které je možné z tohoto zdroje získat.

V Nahlížení do KN musím zadat název katastrálního území a parcelní číslo. Pokud je parcela vedena v digitální podobě, zobrazí se přímo náhled konkrétní parcely v mapě, viz obrázek 1, modře vyznačená parcela.

Obr. 1: Parcela katastru nemovitostí v digitální podobě

Pokud pozemek není digitalizován, je zanesen pouze v papírové mapě, a my si proto v Nahlížení do KN můžeme zobrazit jen rastr těchto původních papírových map. Jsou dvě možnosti, kde je takový pozemek evidován: buď v katastru nemovitostí (dále jen “KN”), nebo ve zjednodušené evidenci (dále jen “ZE”).

Pokud se jedná o parcelu nedigitalizované mapy KN, mapová on-line aplikace dokáže pouze zacílit v rastru katastrální mapy na tzv. definiční bod parcely, ale parcelu nám aplikace nijak nezvýrazní. Rastr katastrální mapy je možné si promítnout nad leteckým snímkem, abychom viděli, kde parcela leží v terénu.

Obr. 2: Nedigitalizovaná parcela v KN spolu s leteckým snímkem

Jestliže je ale mapa vedená ve ZE, parcela nemá definiční bod, podle kterého by bylo možné ji zacílit v mapě. Bude proto zobrazeno celé katastrální území, viz obr. 3.

Obr. 3: Mapa celého katastrálního území

Pokud vím, případně tuším, kde parcela v terénu leží, dokážu ji najít. Když to nevím, musím hledat parcelní číslo v celém katastrálním území. To je však časově náročné a nepohodlné.

Obr. 4: Pozemky ve ZE

U parcel ZE jsou k dispozici pouze základní údaje o parcele: parcelní číslo, číslo listu vlastnictví a výměra. Chybí např. způsob využití a druh pozemku.

Zobrazení pozemků v aplikaci Clever Assets

Aplikace Clever Assets umí zobrazit vlastněné pozemky, a to včetně parcel zjednodušené evidence, např. s leteckým snímkem nebo s půdními bloky LPIS. V aplikaci jednoduše vidíte, kdo hospodaří na vašem pozemku, resp. měl by vám platit pachtovné.

Obr. 5: Zobrazení parcel ZE společně s půdními bloky LPIS v aplikaci Clever Assets

V Clever Assets je možné najednou v jednom mapovém okně zobrazit více vlastněných parcel ve více katastrálních územích, viz obr. 6, což Nahlížení do KN neumožňuje.

Obr. 6: Zobrazení vlastněných parcel v aplikaci Clever Assets (žlutě jsou vyznačeny vlastněné pozemky, růžově hranice katastrálního území)

Navíc je možné ke každé parcele evidovat pachtovní smlouvu a vést kompletní agendu správy pozemků. Aplikace dokáže zobrazit všechny vlastněné i propachtované pozemky, a ty dále rozlišit podle různých kritérií. To vše je možné zobrazit např. společně s půdními bloky LPIS, viz obr. 7.

Obr. 7: Parcely dle právního vztahu v aplikaci Clever Assets

Věříme, že jsme vám objasnili vyhledání parcel v Nahlížení do KN a také možnosti zobrazení parcel v naší aplikaci Clever Assets.

Tým Clever Assets