Zákonné předkupní právo spoluvlastníků je zpět

09. listopad 2017

V roce 2014 Nový občanský zákoník zrušil zákonné předkupní právo spoluvlastníků
nemovitostí. S účinností od 1. 1. 2018 je však tento institut zpět. Co změna přinese?
Pokud bude spoluvlastník převádět svůj spoluvlastnický podíl, ostatní spoluvlastníci k němu
budou mít ze zákona předkupní právo, a to i v případě bezúplatného převodu jako darování.
Výjimku bude tvořit pouze převod osobě blízké (manžel, rodič, sourozenec, apod.).
V případě porušení předkupního práva se může poškozený spoluvlastník na nabyvateli
spoluvlastnického podílu domáhat, aby mu jej nabídl ke koupi za stejných podmínek, za
jakých ho od původního spoluvlastníka získal. V případě, že se tak nestane, je možné se
tohoto svého práva domáhat i soudní cestou.

Ačkoli se institut předkupního práva nevrací v rozsahu, kdy má druhý spoluvlastník právo
určení komu a za jakých podmínek bude podíl odprodán, může toto obnovené právo proces
prodeje výrazně prodloužit. Svého předkupního práva se mohou spoluvlastníci ale vzdát,
přičemž tato informace se bude zapisovat do katastru nemovitostí.
S ohledem na opětované zakotvení zákonného předkupního práva lze dále předpokládat, že
spekulanti v oblasti realit zvýší svou aktivitu a období do konce roku 2017 využijí pro nákupy
spekulativních podílů za účelem posílení budoucích pozic při vyjednávání se zbývajícími
spoluvlastníky.
Včasné odkoupení spoluvlastnických podílů pozemků, na kterých zemědělci hospodaří,
může v budoucnu zajistit kontrolu nad jejich prodejem.

Zdroj: Zemědělský týdeník