Využití dlouhé časové řady družicových snímků jako náhrada za výnosové mapy

Výnosové mapy lze nahradit analýzou dlouhé časové řady družicových snímků a stanovit tak tzv. management zóny v rámci pozemku. Tyto management zóny pak představují v rámci pozemků plochy se stejnou úrovní intenzity variabilně prováděného pěstebního zásahu a homogenní rozložení daného půdního či porostního znaku.

Při analýze delší časové řady se pak vychází z historických družicových snímků Landsat a Sentinel 2, kdy v řešení CleverFarm se zpracování provádí pro jednotlivé plodiny, protože z výsledků je patrné, že každá plodina reaguje na půdní podmínky na pozemku jinak a má tudíž i jinak rozložené zóny výnosu na pozemku. Předmětem zpracování je minimálně desetiletá časová řada družicových snímků. Aby rozčlenění pozemku do management zón odpovídalo výnosovým mapám, je potřeba, aby vyhodnocení proběhlo minimálně se zahrnutím tří sezón, kdy se daná plodina na pozemku pěstovala.

V rámci vyhodnocení management zón v řešení CleverFarm se využívá prostorové variability zapojenosti porostů s cílem identifikovat dlouhodobě problematické plochy daného pozemku pro každou sledovanou plodinu.

Výsledným produktem je rozdělení pozemku do výkonnostních kategorií, které odpovídají zónam relativního výnosového potenciálu. Toto vyhodnocení je jednorázové a mapy růstového potenciálu s definovanými management zónami jsou základním vstupem pro tvorbu variabilních map pro setí, protože reflektují dlouhodobé výkonnostní trendy pro jednotlivé plodiny pěstované na pozemku. Dále se využívají jako základní výstupní vrstva při přípravě map pro variabilní hnojení.