Videomonitoring jsme přenechali jiným, budeme ale dále k dispozici při jeho vývoji

Společnost CleverMaps, a.s. se dohodla se svým obchodním partnerem, společností C.Q.E, s.r.o. na prodeji systémové aplikace Videomonitoring. Prodejní cena není stranami zveřejněna.

Společnost CleverMaps, a.s. provozuje aplikaci Videomonitoring třetím rokem na základě poptávky externího zadavatele. Aplikace slouží ke sledování postupu stavebních prací a plnění předem stanovených harmonogramů, včetně dílčích pracovních aktivit. Mezi významné uživatele aplikace lze řadit ŘSD ČR s využitím aplikace na modernizovaných úsecích dálnice D1.

Od roku 2014 byly pomocí aplikace postupně monitorovány práce ve výstavbě na D1 v úseku Mirošovice – Kývalka, a dále pak na stavbách D1 úsek 03, 05, 06, 09, 14, 15, 18, 21, 22 a 25.  V současné době obsahuje archiv aplikace Videomonitoring  záznamy z průběhu výstavby -  přibližně 70 kilometrů modernizované trasy. Od spuštění aplikace se podařilo zautomatizovat propojení s dříve užívanými aplikacemi (CADDS, TEMPUS, aj.). Cílem je vytvořit kompaktní systém schopný sdílet, ale zároveň i poskytovat data pro jiné systémy uživatelů tak, aby byla maximálně zefektivňována práce a kontrola na stavbách. Postupně byla aplikace používána i na novostavbách, za zmínku pak stojí stavba D4, popřípadě výstavba úseku dálnice D1, stavba 137.

Přestože společnost CleverMaps, a.s.  považuje Videomonitoring za přínosnou aplikaci, která může investorovi stavby přinést potřebný přehled o probíhajících činnostech, její zaměření se natolik odchyluje od zamýšleného směřování firmy,  tedy od tvorby „chytrých map“, její zástupci se rozhodli aplikaci dále nerozvíjet a prodat ji dlouholetému obchodnímu partnerovi, společnosti C.Q.E, s.r.o. Společně jsme se dohodli na podmínkách předání tak, aby uživatelé aplikace, včetně ŘSD ČR, nebyli nijak omezeni v jejím dalším užívání a aby byl zajištěn další rozvoj aplikace. Cílem je dostát svým závazkům a zároveň vytvořit platformu pro další rozvoj aplikace nejen v oblasti dopravních staveb.

Společnost CleverMaps, a.s. se bude v rámci svých aktivit nadále věnovat segmentu dopravy, a to především v majetkoprávní přípravě staveb a rozvoji webové aplikace SyMAP, neboť se domnívá, že v této oblasti, stejně jako při řešení staré majetkoprávní zátěže již existujících staveb, může nejlépe využít znalostí, kterými disponuje.