Stanovení růstového potenciálu zemědělských plodin na pozemcích

V rámci přípravy služeb nad družicovými daty jsme připravili základní vstupní analýzu, a to vyhodnocení tzv. management zón uvnitř pozemků s pomocí dlouhé řady družicových dat.

Předmětem zpracování je minimálně desetiletá časová řada družicových snímků vybraných tak, aby co nejlépe postihly hlavní fáze růstu zemědělských plodin v každém roce. Mapa je zpracována samostatně pro vybrané plodiny, které se na sledovaném pozemku pěstují opakovaně.

V rámci vyhodnocení prostorové variability zapojenosti porostů je provedena zonace s cílem identifikovat dlouhodobě problematické plochy daného pozemku pro každou sledovanou plodinu. Roky, ve kterých jsou zjištěny případné nahodilé či výjimečné stavy vegetace, jsou z vyhodnocení vyřazeny. Na základě multitemporální analýzy časové řady harmonizovaných map zapojenosti porostů z celého sledovaného období je nejprve vyhodnocena variabilita jednotlivých plodin na daném pozemku. Cílem tohoto kroku je vybrat pozemky dlouhodobě vykazující významnou variabilitu a pro ně pak provést kategorizaci zapojenosti a delineace management zón. Na závěr je určena referenční zóna s dlouhodobě nejvyšším průměrným relativním růstovým potenciálem a pro každou další zónu je vypočten její nevyužitý průměrný potenciál vzhledem k referenční zóně.

Výsledným produktem je rozdělení pozemku do výkonnostních kategorií a rozhodnutí, zda je pozemek vhodný pro aplikaci principů přesného zemědělství. Toto vyhodnocení je jednorázové a mapy růstového potenciálu jsou základním vstupem pro tvorbu variabilních map pro setí, protože reflektují dlouhodobé výkonnostní trendy pro jednotlivé plodiny pěstované na pozemku. Dále se využívají jako základní výstupní vrstva při přípravě map pro variabilní hnojení.