Proč si dát pozor na parcely ve zjednodušené evidenci?

15. březen 2018

Hospodaříte na pozemcích, jejichž parcely jsou evidované ve zjednodušené evidenci? A víte
přesně, kde tyto parcely leží? Jaká rizika zjednodušená evidence přináší? A je možné
takové pozemky vidět v digitální podobě?

Aplikace CleverAssets umožňuje zobrazení nemovitostí on-line, a to včetně parcel
zjednodušené evidence, dohromady nejen s ortofotomapou nebo rastry katastrálních map,
ale i v souvislosti s jinými mapovými a databázovými podklady.
Zobrazení parcel zjednodušené evidence v digitální podobě spolu s údaji o jejich vlastnících
a přesném umístění může přinést zemědělcům řadu výhod.

  • Víme, kde leží pozemky v souvislosti s ortofotomapou.
  • Nemusíme se obávat sporů spojených s neoprávněným užíváním nebo nežádoucí platbou pachtovného.
  • Pozemky využíváme efektivně, pronajímáme si pouze pozemky, na kterých hospodaříme.
  • Odhalíme případnou hrubou chybu ve výměře evidované v katastru nemovitostí s porovnáním se stavem mapy.
  • Šetříme peníze, protože platíme pachtovné i daně pouze za pozemky, které reálně využíváme.

U parcel zjednodušené evidence jde totiž daňová povinnost stále ještě za uživatelem
pozemku. Aplikace CleverAssets proto také eviduje, zda se jedná o parcelu zjednodušené
evidence a je potřeba za ni platit daň nebo zda má povinnost daň uhradit její majitel.


U zemědělských a lesních pozemků je při vyplnění daňového přiznání také nutno rozlišit,
zda se jedná o druh pozemku „A“ - orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, nebo „B“ -
trvalý travní porost, anebo „C“ - hospodářský les. Tyto údaje ale u pozemků ve
zjednodušené evidenci katastr neeviduje. Díky ortofotomapě v aplikaci CleverAssets můžete
druh půdy snadno identifikovat, v případě že si nejste jistí.


Díky možnosti pravidelné aktualizace dat z katastru v aplikaci CleverAssets můžete být také
okamžitě informováni o proběhlé digitalizaci. Po dokončení digitalizace zjednodušená
evidence na katastru nemovistostí zaniká a povinnost platit daň přechází na vlastníka pozemku. O nově vzniklé daňové povinnosti pak můžete vlastníka půdy informovat a
domluvit si s ním nové podmínky pachtu.

Zdroj: Zemědělský týdeník