Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018 je třeba podat do 31. ledna

11. leden 2018

Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Je to jediná daň, která se platí předem.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání musí podat každý, kdo koupil, zdědil nebo prodal v minulém roce nemovitost. A také ten, u jehož nemovitostí se změnily jiné skutečnosti, například výměra nebo typ nemovitosti. Pokud byl váš pozemek v minulém roce dotčen digitalizací nebo pozemkovými úpravami, i v tomto případě máte s největší pravděpodobností povinnost podat nové daňové přiznání.

Ve většině případů je poplatníkem daně vlastník nemovitosti, existují ale i výjimky. Hospodaříte-li nejen na vlastních, ale i na pronajatých či propachtovaných pozemcích, dejte si pozor na následující případy. Poplatníkem je totiž vždy nájemce nebo pachtýř, pokud se jedná:

  • pozemky pronajaté či propachtované od Státního pozemkového úřadu, nebo
  • pozemky vedené ve zjednodušené evidenci. V České republice je ve zjednodušené evidenci vedeno ještě asi 350 tisíc parcel, je proto poměrně pravděpodobné, že se taková parcela může nacházet i v některém z vašich půdních bloků.

Může nastat také situace, kdy hospodaříte na pozemku, jehož vlastník není znám. V tomto případě je poplatníkem daně vždy uživatel. Seznam parcel s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky naleznete na webových stránkách ÚZSVM.

Kam se přiznání podává?

Daňové přiznání se podává vždy místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází. Vlastníte-li pozemky ve více krajích, pak tedy nezapomeňte na to, že daňové přiznání musíte podat  každému příslušnému finančnímu úřadu zvlášť.

Možnosti, jakým způsobem daňové přiznání podat, jsou celkem tři: osobně na příslušný finanční úřad, poštou nebo elektronicky. Přičemž pro vlastníky datových schránek je elektronické podání povinností.

Co se stane, když nepodám přiznání včas?

Pokud nestihnete podat daňové přiznání včas, je tolerováno zpoždění maximálně 5 pracovních dnů. Ale pozor! Pátý den již musí být přiznání doručeno. Za delší prodlení již naskakuje penále, a to ve výši 0,05 % vyměřené daně za každý den zpoždění, maximálně však do výše 5 % daně a zároveň maximálně 300 000 Kč. Pokuta se naopak promíjí, pokud je nižší než 200 Kč.

V případě, že byste daňové přiznání nepodali vůbec, ani dodatečně na výzvu finančního úřadu, zaplatili byste pokutu vypočítanou stejným způsobem. Minimální výše pokuty je ale 500 Kč.

Jak daň zaplatit?

Na základě daňového přiznání vám finanční úřad zašle výměr daně spolu s kompletními informacemi pro úhradu daně, tedy výši stanovené daně, výši nedoplatku či přeplatku a údaje pro zaslání platby.

Je možné požádat o zasílání údajů pro zaplacení daně z nemovitých věcí e-mailem místo složenkou. Poplatník daně, který se přihlásil k této službě, pak obdrží kompletní informace e-mailem.

Daň je potřeba zaplatit nejpozději do konce května, zemědělci a chovatelé ryb mají ale výjimku a mohou daň uhradit do konce srpna. U daně vyšší než 5 000 Kč lze platbu rozdělit do dvou splátek a ty uhradit do konce května, případně srpna, a do konce listopadu.

Chcete ušetřit spoustu času a mít připravené daňové přiznání správně, včas a bez starostí? Pomůžeme vám. Připravíme vám kompletní daňové přiznání. S aplikací CleverAssets je to hračka. www.cleverassets.cz