Pozemkové úpravy: O co se jedná?

16. listopad 2017

Cílem pozemkových úprav je nové prostorové a funkční uspořádání pozemků, které
vede k racionálnímu hospodaření. Usiluje o zajištění lepší ochrany životního prostředí
a ekologické stability krajiny. Během tohoto procesu dochází také k narovnání
vlastnických práv a věcných břemen.


Jak ale celý proces probíhá?


Všichni vlastníci v lokalitách, kde pozemkové úpravy probíhají, jsou informováni o celém
procesu na společném zasedání zvaném „úvodní jednání“. Svolává jej pozemkový úřad a
cílem je seznámení vlastníků s účelem, formou, postupem a předpokládaným obvodem
pozemkových úprav. V průběhu jednotlivých etap jsou pak všichni několikrát písemně
kontaktováni včetně výzvy k osobnímu jednání. Tou nejzásadnější částí je pak projednání
návrhu nového uspořádání pozemků.


Pokud se do komunikace se zpracovatelem pozemkových úprav vlastník zapojí, zpravidla
jsou jeho případné připomínky akceptovány. Opačná pasivní hra se však nemusí vyplatit. V
případě zachování zákonných kritérií (rozdíl maximálně 4 % v ceně pozemku, 10 % ve
výměře, 20 % ve vzdálenosti od středu obce) se vlastněný pozemek může ocitnout na
opačné straně katastrálního území. Vlastník pak může být nepříjemně překvapen.


Jak získá informaci zemědělské družstvo?


Zemědělci, kteří v dané lokalitě hospodaří pouze na propachtované půdě, se o probíhajících
pozemkových úpravách nemusí ani dozvědět. Oznámení o zahájení i průběhu pozemkových
úprav musí být sice vyvěšeno na úřední desce pozemkového úřadu a daných obcí, avšak je
potřeba to sledovat, poštou osloveni nebudou. Ti, kteří používají aplikaci CleverAssets, jsou
ihned po skončení pozemkových úprav upozorněni, kterých pachtovních smluv se úpravy
dotkly, a mohou tak včas zahájit jednání s novými vlastníky těchto pozemků.

Zdroj: Zemědělský týdeník