Pozemkové úpravy: Koho se týkají a pro koho jsou (ne)výhodné?

23. listopad 2017

Účastníky pozemkových úprav jsou vlastníci pozemků, obce a dále stavebník, je-li
provedení pozemkových úprav vyvoláno v důsledku stavební činnosti. Pro některé
subjekty jsou pozemkové úpravy zajímavým nástrojem jak zhodnotit své pozemky, v
jiných vzbuzují nemalé obavy.


Asi nejzajímavější jsou pozemkové úpravy pro příslušné obce. Nejen, že dojde k výraznému
zpřehlednění vlastnických vztahů díky nové digitální katastrální mapě, která je výstupem
pozemkových úprav. Mnohem zajímavějším pro místní samosprávy je tzv. plán společných
zařízení. Ten je vytvořen v průběhu prací a jedná se v podstatě o jakýsi regulační plán
extravilánu obce. Vznikne tak návrh cestní sítě, návrh protipovodňových a protierozních
opatření či návrh prvků ekologické stability. Společná zařízení jsou navrhována do vlastnictví
příslušné obce. Díky tomu lze po dokončení pozemkových úprav bez majetkoprávních
komplikací stavět zpevněné polní cesty, cyklostezky, protipovodňové poldry či sázet aleje
podél cest. Z těchto důvodů je hlavním nositelem iniciativy zahájení pozemkových úprav
zejména obec.
Pro některé, zejména větší vlastníky, může být přínosem scelení jednotlivých pozemků.
Takto lze např. z dvaceti pozemků různorodě umístěných v extravilánu obce vytvořit jeden či
dva pozemky. Tím se významně zlepšují podmínky pro racionální hospodaření.
Nejméně nadšenou stranou v pozemkových úpravách bývají zpravidla místní zemědělci.
Dokončením pozemkových úprav zanikají práva k užívání pozemků, což způsobuje
zesílení konkurenčního tlaku od dalších zemědělských subjektů. To v konečném důsledku
může znamenat navýšení pachtovného za užívání pozemků, čímž dochází k růstu nákladů
na obhospodařování půdy. Zemědělci, kteří využívají aplikaci CleverAssets jsou ihned po
dokončení pozemkových úprav upozorněni, kterých pachtovních smluv se úpravy dotkly, a
mohou tak včas zahájit jednání s vlastníky. Ostatním nezbývá než sledovat úřední desku
pozemkového úřadu a daných obcí.

Zdroj: Zemědělský týdeník