Pozemkové úpravy: Jak je vyvolat a jak probíhají?

30. listopad 2017

Pozemkové úpravy jsou poměrně náročný proces. Jak jeho cíle a průběh, tak i
způsob, jakým je možné pozemkové úpravy vyvolat, se řídí zákonem č. 139/2002 Sb.


Pokud patříte do skupiny těch, pro které je zajímavé pozemkové úpravy vyvolat, tak
doporučujeme kontaktovat místně příslušný státní pozemkový úřad. Ten je ze zákona
povinen pozemkové úpravy zahájit v případě, že žádost o zahájení podají vlastníci, kteří
vlastní více než polovinu výměry zemědělské půdy zájmového území. I z tohoto je zřejmé,
že zde je úloha příslušné obce nezastupitelná. Nejen, že zpravidla vlastní poměrně
významnou výměru, její role je ale především koordinační. Kdo jiný může informovat a ve
výsledku sdružit poměrně velkou část vlastníků a přesvědčit je o výhodnosti celého procesu
než právě obec?


Kdy se můžete dočkat realizace?


V případě, že je státnímu pozemkovému úřadu doručeno dostatečné množství žádostí, je
celé řízení zahájeno. Proces je poměrně složitý (několikerá jednání se všemi vlastníky půdy,
jednání s dotčenými orgány státní správy ad.), proto je nutné počítat s dobou trvání v řádu
několika roků, zpravidla 2 až 6 let.


Kdo rozhodne o finálním návrhu?


Vytváření návrhu nového pozemkového uspořádání provází postupné projednávání a
odsouhlasování s vlastníky, přičemž je nutné získat souhlas vlastníků alespoň 60 % výměry
řešených pozemků. Finální odsouhlasený návrh je následně po dobu 30 dnů vystaven na
příslušném pozemkovém úřadě a obci. Po tuto dobu však mohou vlastníci vznést dodatečné
připomínky. Po nabytí právní moci rozhodnutí o pozemkových úpravách je vytvořena nová
digitální katastrální mapa včetně souboru popisných informací, které se vztahují k
jednotlivým parcelám, a nový stav zaveden do katastru nemovitostí. Zároveň ale zanikají
všechny nájemní vztahy.

Zdroj: Zemědělský týdeník