Parcely zjednodušené evidence

08. březen 2018

V České republice je stále ještě 350 tisíc parcel vedených ve zjednodušené evidenci. A
ačkoli se jejich počet stále snižuje, pořád mohou přinášet do evidence pozemků řadu
nesrovnalostí.

Zjednodušená evidence je přechodnou formou evidence pozemků bývalého pozemkového
katastru, evidence nemovitostí a přídělového operátu. Při přechodu na dnešní katastr
nemovitostí jsou některé parcely dočasně zaevidovány v této zjednodušené evidenci, a to do
doby, než budou v rámci pozemkových úprav řádně zakresleny do katastrální mapy nebo
než bude pro katastrální území vyhlášena platnost mapy v digitální podobě. Do té doby
budou zobrazeny pouze v historických mapách pozemkového katastru.

Ve zjednodušené evidenci jsou evidovány pouze zemědělské a lesní pozemky, které byly v
rámci kolektivizace a znárodňování odňaty původním vlastníkům a byly sloučeny do větších
celků. Jejich hranice nejsou v terénu nijak vyznačeny. Z právního hlediska se však jedná o
samostatné parcely, které získali v rámci restitucí původní majitelé.

Vzhledem k tomu, že parcely zjednodušené evidence nejsou digitalizované, je často velmi
problematické tyto parcely jednoznačně identifikovat. Jejich čísla jsou totiž součástí
historických katastrálních map. A reálně je lze dohledat pouze v papírových mapách, které je třeba fyzicky objednat na příslušném katastrálním pracovišti, případně je lze zobrazit pomocí
nahlížení do katastru (nahlizenidokn.cuzk.cz).

Aplikace CleverAssets umožňuje zobrazení nemovitostí on-line, a to včetně parcel
zjednodušené evidence, dohromady nejen s ortofotem nebo rastry katastrálních map, ale i v
souvislosti s jinými mapovými a databázovými podklady. Dále vytváří i prostorové analýzy
nad registrem půdních bloků LPIS. Díky aplikaci tak můžete získat podrobný přehled o tom,
kdo jsou majitelé parcel, na kterých hospodaříte, s kým máte podepsanou pachtovní
smlouvu a za jaké pozemky musíte zaplatit daň.

Zdroj: Zemědělský týdeník