Pachtovní smlouvy a směny pozemků

02. listopad 2017

S koncem hospodářského roku přichází období, ve kterém dochází k nejvíce změnám či
vypovězení pachtovních smluv. To má své důvody, ve kterých je zohledněn hospodářský
cyklus. Málokdo by připustil, aby ztratil nárok hospodařit na půdě v době, kdy má zaseto
nebo těsně před sklizní. Půda se tak převádí ve většině případech právě po žních.
Pachtovní smlouvy se uzavírají zpravidla tak, že končí k 30. 9., případně ke konci roku, což
je ale méně obvyklé. Zemědělci by si proto měli zkontrolovat, zda mají všechny pozemky, na
kterých hospodaří, pokryté pachtovními smlouvami, případně se snažit dát si je do pořádku.

Vzhledem k tomu, že každé zemědělské družstvo chce hospodařit na co největším kusu
půdy, stává se, že se snaží vyžádat si svůj nárok na půdu u jiného družstva. Pokud druhé
družstvo shledá, že na půdě skutečně nemá právo hospodařit, zpravidla nabídne jako
kompenzaci vydání jiného pozemku na okraji svého bloku. Může se ale stát, že ke stejné
parcele doloží v průběhu času více družstev pachtovní smlouvu. Pro špatnou evidenci tak za
jednu parcelu vydá zemědělské družstvo více kompenzací. Takových dílčích směn učiní
několik a vznikne tak celá pavučina vztahů, ve které se jen těžce orientuje.
Často se proto stává, že mají zemědělci nasmlouvané více půdy, než na které skutečně
hospodaří. Aplikace CleverAssets umožňuje evidovat tyto směny přehledně a jednoduše. Na
jednom místě uvidíte, kterou parcelu jsme vyměnili za kterou, což eliminuje situace, kdy
bychom za jednu parcelu vydali dvě jiné. Uživatel tak může snáze pavučinu vztahů popsat a
rozplést. Pokud už došlo k vydání některé parcely, aplikace na to uživatele upozorní. A
mapové okno uživateli přehledně zobrazí, na kterých pozemcích dochází k nesrovnalostem.

Zdroj: Zemědělský týdeník