Pachtovné a příspěvek na daň, poměrné rozdělení vlastníkům dle doby vlastnictví

21. prosinec 2017

S koncem roku je spojena také povinnost vyplatit pachtovné. Standardně má zemědělské
družstvo určený jeden termín, ke kterému pachty vyplácí, nejčastěji se jedná o 31. prosinec.
V praxi to ale funguje tak, že se pachtovné začne vyplácet už po žních. A ačkoli se vyplácí
jen jednou ročně, i tak je to časově poměrně náročné.

Pomocí aplikace CleverAssets mohou její uživatelé vyplácet pachtovné jednoduše. Aplikace
totiž nachystá vše potřebné. Pokud má uživatel v pořádku evidenci pachtovních smluv, může
být vyplacení pachtovného operace, která trvá řádově pár minut. CleverAssets vygeneruje
hromadný příkaz k úhradě pro banku nebo hromadný soubor pro generování složenek.


Výši pachtovného určuje v současné době trh. Pachtýř se snaží motivovat propachtovatele,
aby půdu pronajal právě jemu. Vysledovali jsme, že z psychologického hlediska velmi dobře
působí, když pachtýř nabídne propachtovateli něco navíc, a tím je příspěvek na úhradu
daně. Ve smlouvě jsou tedy uvedeny dvě částky, pachtovné spočítané dle výměry pozemku a
ceny za hektar a právě zmíněný příspěvek na úhradu daně, jejiž výši lze spočítat z veřejně
dostupných dat.


Pokud se v průběhu roku změní vlastník pozemku, stávalo se, že se vyplatilo celé pachtovné
novému vlastníkovi. V aplikaci CleverAssets je to ale vyřešené tak, že vyplatíme pachtovné
oběma subjektům v poměru, který odpovídá poměru částí roku, po kterou půdu vlastnili.


K otázce daně se dá přistupovat dvojím způsobem. Z pohledu právního pachtýř platí pouze
pachtovné, a proto by měla být celá částka rozdělena poměrným číslem. Z logiky věci má ale
původní vlastník nárok na celý příspěvek na úhradu daně, kterou na začátku roku zaplatil.
Aplikace CleverAssets proto pracuje s algoritmem, který tuto skutečnost zohledňuje.
Původnímu vlastníkovi je tak vyplacený příspěvek na daň a poměrná část pachtovného. Nový
vlastník dostane jen svou poměrnou část.

Zdroj: Zemědělský týdeník