Optimalizace ceny pachtu

27. září 2018

Tak jako roste zájem o investice do zemědělské půdy, roste i konkurenční boj mezi jejími uživateli. Vlastníci si dnes mohou daleko více vybírat, komu svůj pozemek propachtují a za jakých podmínek. Jelikož se jedná o dlouhodobý vztah, je výběr pachtýře velmi důležitý. A při výběru hraje roli více faktorů. Vlastníci se rozhodují nejen podle výše pachtovného, ale i na základě podmínek hospodaření na pozemcích a obecného povědomí o zemědělci a jeho aktivitách a postupech.

Dříve bylo samozřejmé, že na pozemcích hospodaří místně příslušné zemědělské družstvo, dnes si zemědělci musí právo hospodařit aktivně zabezpečit. Ani dlouhodobě uzavřené pachtovní smlouvy nemusí být pro zemědělce zárukou, že jejich právo hospodařit na pozemku není ohroženo. Pachtovní smlouva může být totiž kdykoli vypovězena a právo hospodařit na pozemku může získat někdo jiný.

U stávajících pachtovních smluv je pachtovné často stanoveno na velmi nízké úrovni. Cenu pachtovného ale určuje aktuální poptávka, která je poměrně vysoká. Pokud navíc zemědělci hospodaří na pozemcích, které jsou v blízkosti jiných farem či zemědělských družstev, je riziko ztráty pachtu tím větší.

Doporučujeme proto zemědělcům začít se zajímat o hodnotu propachtovaného pozemku a nabídnout vlastníkům odpovídající výši pachtovného dříve, než jim smlouvu vypoví z důvodu, že tento krok učinil někdo jiný před nimi. Svaz vlastníků půdy uvádí, že cena pachtovného za hektar půdy se optimálně pohybuje od 3 do 5 tisíc korun.
Při rozhodování o výběru pachtýře ale hrají roli i další skutečnosti. Zemědělci by proto měli daleko více dbát na budování obecně dobrého povědomí o jejich činnosti a prospěchu pro své okolí, zaměstnance a další. Velmi důležitý je také vztah uživatele k půdě, způsob jejího využívání a zabránění dlouhodobému znehodnocování půdy.