Obsah chlorofylu vyhodnocený pomocí družicových dat

03. květen 2019

Přes nesporné výhody družice Sentinel 2, která byla speciálně navržena k monitoringu biomasy na zemi a pracuje v několika spektrálních pásmech, jež jsou právě na odrazivost vegetace citlivá, většina nabízených služeb využívající družicová data v precizním zemědělství pracuje s indexem NDVI, jež byl popsán v 80. letech 20. století.

Bohatost spektrálních pásem družice Sentinel 2 s využitím pozemní kalibrace pak dává možnost stanovit tzv. biofyzikální parametry, které daleko lépe popisují stav plodiny na pozemku, a to ve vztahu k jeho fenofázím. Základním biofyzikálním parametrem je pak obsah chlorofylu, který je součástí služby nad družicovými daty společnosti CleverFarm.

Obsah chlorofylu popisuje množství fotosynteticky aktivních pigmentů v listoví vegetace, které ovlivňuje celkovou fotosyntetickou aktivitu rostlin. V období růstu je možné obsah chlorofylu využít jako indikátor zdravotního stavu porostu, kdy vyšší hodnoty zpravidla odpovídají lépe prosperující vegetaci a naopak výrazně nízké hodnoty mohou indikovat poškození vegetace.

Známá je také závislost mezi chlorofylem a dostupným dusíkem v půdě, a tak se obsah chlorofylu používá jako jedna ze základních informací při přípravě variabilních map pro hnojení. V průběhu dozrávání porostů (zejména u obilovin a řepky) dochází k přirozenému poklesu obsahu chlorofylu. V tomto případě je možné produkt využít například ke sledování selektivního dozrávání porostů, ať už v rámci jednoho pozemku, tak při srovnání více pozemků (se stejnou plodinou). Toho lze využít například při optimalizaci managementu sklizně.

Vlevo výnosová mapa, vpravo růstový  potenciál vyhodnocený analýzou dlouhé časové řady družicových snímků

Ukázka zpracování obsahu chlorofylu z družicových dat na porostech pšenice ozimé k 20. 6. 2017, kde je patrné selektivní dozrávání porostů pšenice jak v rámci jednotlivých pozemků, tak i ve srovnání více pozemků zemědělského podniku navzájem.