Možnosti monitoringu (Změny v dotační politice a systému kontrol, část II.)

V první části seriálu o změnách v systému kontrol dotací z Evropských fondů jsme uvedli, že dochází k významnému zvýšení procenta kontrolovaných jednotných žádostí, a to z 5 % na 100 %.

Tento přechod s výrazným navýšením na všechny podané žádosti se nazývá monitoring. Monitoring bude ve své podstatě využívat technik Dálkového průzkumu Země (DPZ) a snímků z družic Sentinel 1 a Sentinel 2. Pomocí těchto technologií se bude vyhodnocovat soulad nebo nesoulad informací zjištěných v rámci monitoringu na deklarovaných půdních blocích a porovnávat ho s informací uvedenou v jednotné žádosti.

V rámci ověření možností monitoringu iniciovala Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci s institucemi Evropské Unie (DG-Agri, DG-Grow a DG-JRC) projekt s názvem Sen4CAP. Tento projekt má za úkol ověřit úlohy a postupy včetně jejich přesnosti, které by se v oblasti monitoringu daly využít.

Pilotní projekt probíhá v šesti zemích Evropské Unie se zapojením příslušných Platebních Agentur. Česká republika společně s Nizozemskem, Itálií, Španělskem, Litvou a Rumunskem patří do výběru zemí, ve kterých pilotní projekt probíhá a česká firma GISAT s.r.o. je také součástí mezinárodního řešitelského týmu.

Projekt Sen4CAP testuje celou řadu „produktů“, které budou integrovány na jednotlivých Platebních Agenturách v EU.

Produkty se zaměřují zejména na:

  • Určení druhu plodin, jejich celkového počtu a procentuální zastoupení jednotlivých plodin na osetých plochách v rámci jednoho podniku;
  • Mapování travních porostů, půdy ležící ladem a stanovení ploch pro souvratě, úhory a meziplodiny;
  • Na trvalých travních porostech pak stanovení data seče;
  • Monitoring růstových indikátorů a agronomických postupů jako orba, sklizeň nebo mulčování.
Tyto „produkty“ pak budou sloužit k monitoringu celé řady titulů a opatření v rámci administrace a kontroly přímých plateb a podmíněnosti v oblasti Greeningu a DZES (Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy).