Monitoring zdraví porostu metodou dálkového průzkumu země

Metody dálkového snímání jsou v zemědělství využívány více než 40 let, v porovnání s ostatními agronomickými oblastmi se ale jedná o relativně nové postupy. Významnou roli zaujímá dálkový průzkum v precizním zemědělství, kde jsou využívány postupy pokročilého mapování pozemků za pomocí satelitních technologií pro optimalizaci hospodaření na zemědělské půdě. V naší aplikaci CleverFarm máte možnost vyžívat metody dálkového průzkumu země v modulu nazývaném Sentinel. Cílem je zefektivnit využívání materiálových vstupů, jako jsou hnojiva, pesticidy, pohonné hmoty apod., na základě stavu porostů a únosnosti půdního prostředí. Klíčovou částí precizního zemědělství je zmapování nevyrovnanosti pozemků, kde právě metody dálkového průzkumu země hrají významnou roli.Dálkový průzkum může být využit jako náhrada tradiční agrobiologické kontroly pro identifikaci diferencí v porostu, výživného stavu, zaplevelení porostů, zralosti porostů, polehnutí, rozlišení míst s projevy stresových stavů porostů nebo při snímkování půdy k diferenci půdních typů, vlhkostních poměrů a obsahu humusu.

Při dálkovém průzkumu je využíváno rozdílů v odrazivosti jednotlivých pásem od vegetace, ze které se dají posoudit různé parametry na půdě či vegetaci. Rostliny totiž vykazují specifickou odrazivost v jednotlivých pásmech záření.

Určité typy záření jsou v převážné většině adsorbovány při procesu fotosyntézy, další části spektra záření jsou pak odrážena.  Zjednodušeně tak můžeme říci, že odrazivost záření podává informaci o stavu fotosyntézy a o množství biomasy.

Pomocí satelitních snímků pak můžeme zobrazovat zdravou vegetaci a rostliny trpící stresem, stárnoucí rostliny, žloutnoucí listy, apod., pomocí kombinací jednotlivých pásem, jenž nazýváme indexy.

 Spektrální měření dokáže poměrně spolehlivě detekovat porostní rozdíly se stresovými projevy (deficit ve výživě, vodní stres, napadení rostlin). Obrovskou výhody této metody je možnost zachytit jevy a stavy ještě před tím, než jsou viditelné lidským okem, což nám dává dříve nepředstavitelnou možnost udělat klíčové rozhodnutí ve správný časový okamžik.