Minimalizace rizika ztráty práva k užívání či jeho nezákonné směny

28. červen 2018

Již jsme se zmínili o rizicích uzavírání pachtovních smluv se spoluvlastníky pozemků. Nyní se podíváme blíže na riziko, které do problematiky vnesl nový občanský zákoník.

Nejpodstatnějším rozdílem mezi dřívější nájemní a dnešní pachtovní smlouvou je skutečnost, že v případě nájemní smlouvy mohl nájemce pozemky dále pronajímat za předpokladu, že to nebylo v nájemní smlouvě výslovně zakázáno. Pachtovní smlouva v těchto případech stav věci obrátila. Pokud tedy nemáte v pachtovní smlouvě vysloveně uvedeno, že pozemky můžete dále propachtovávat, tak skutečnost, že se tomu tak děje, může být považována za porušení smlouvy. A v těchto případech pak hrozí okamžitá výpověď smluvního vztahu.

Existenci tohoto rizika si často zemědělci neuvědomují a navíc v některých případech, s ohledem na velkou míru směňování práva k užívání, nejsou schopni ani tyto případy efektivně dohledávat. Vlastník má přitom k dispozici vcelku jednoduchý nástroj. Pokud má uzavřenou pachtovní smlouvu bez možnosti uzavírání podpachtovních smluv, stačí mu dohledat své pozemky ve veřejném LPISu a porovnat pachtýře ve své pachtovní smlouvě se skutečným uživatelem.

Zemědělec má s ohledem na počet vlastníků situaci mnohem složitější. Na minimalizaci tohoto rizika jsme se zaměřili při vývoji aplikace CleverAssets. Jednak lze přehledně evidovat pachtovní smlouvy včetně informace, zda-li mohu či nemohu propachtovávat. Tato informace je pak zohledněna v dalších modulech Podpachtovních smluv či Směn užívání, kde je uživatel na tyto skutečnosti upozorňován.

Zdroj: Zemědělský týdeník