Komu platit pachtovné v případě změny vlastníka

06. listopad 2018

Blíží se konec roku, který bývá u velkého množství zemědělsky hospodařících subjektů dobou, kdy vyplácí pachtovné vlastníkům půdy, na které hospodaří. Většina z nich odesílá hromadně platby na bankovní účty či formou složenky. Existují ale také případy, kdy farma vyplácí pachtovné v hotovosti či dokonce formou naturálií.

Jak se však zachovat v případě, že některý z propachtovatelů prodá svůj pozemek?

Nejdůležitějším faktorem je údaj uvedený v pachtovní smlouvě. Některé subjekty v nich mají standardně uvedeno, že pachtovné vyplácí vždy tomu vlastníkovi pozemku, který je v okamžiku výplaty vlastníkem. Pak částku za celý rok obdrží již nový vlastník či vlastníci.

V jiných, zejména starších pachtovních smlouvách, nebývá k situacím, kdy se do užívacích práv dostává nový subjekt, žádná zmínka. V těchto případech pak bývá nejvhodnější vyplatit poměrově pachtovné mezi původního a nového vlastníka.

Samostatnou kapitolou je pak složka pachtovného, které se říká “náhrada za daň”. Touto částkou farma kompenzuje částku, kterou vlastník pozemku uhradí na dani z nemovitých věcí. Tuto daň hradí ten z vlastníků, který je k 1. lednu příslušného roku vlastníkem pozemku. Z logiky pohledu by pak tato složka pachtovného měla být vyplacena tomu subjektu, který je právě 1. 1. vlastníkem pozemku. Z pohledu právního se však jedná o pachtovné, a to by mělo být rozděleno poměrově bez ohledu na tuto složku.

Nezbývá, než si v těchto případech vybrat jednu z variant řešení. Nejlepší je pak těmto diskutabilním případům předcházet jednoznačnou definicí těchto situací v uzavírané pachtovní smlouvě.