Jak zjistím, které pozemky doopravdy vlastním

V dnešní době už dávno neplatí, že vlastník pozemků na nich aktivně hospodaří. A protože to tak není již po několik generací, povědomí o vlastní půdě se postupně vytratilo. A jak čas běží, není už se ani koho zeptat, kam se jezdilo na pole nebo na louku. Kde tedy pátrat?

Určujícím zdrojem informace o tom, které nemovitosti vlastním, je katastr nemovitostí, protože zápis katastru je důkazem vlastnického práva k nemovitosti. Kromě obvyklých výstupů, jako je výpis z listu vlastnictví nebo snímek katastrální mapy, je možno vyžádat kompletní přehled pro zadanou osobu.

Žádost o poskytnutí přehledu vlastnictví lze podat ústně, písemně nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny katastrálního úřadu. Rozsah je možno omezit na území České republiky, kraje nebo obce. Katastrální úřad dále nabízí k takto vyhledávaným parcelám výpisy z listu vlastnictví a snímek katastrální mapy nebo kopii katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu. Pro lokalizaci pozemku v terénu ale tyto podklady slouží části obce obzvlášť.

Dálkový přístup

Výpis všech nemovitostí subjektu zadaného dle příjmení a jména, rodného čísla nebo IČO v příslušném kraji je možno získat i na internetu prostřednictvím dálkového přístupu.

Je vyhrazen pouze pro uživatele, kteří mají založen zákaznický účet, na němž budou veškeré uživatelem provedené výstupy účtovány. Zákaznické účty jsou určeny především pro právnické a fyzické osoby, které předpokládají trvalé a částečné využívání přístupu do katastru.

Nahlížení do katastru

Velmi dobře dostupná webová aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – Nahlížení do KN. Vstupem do ní je možno bezplatně získávat vybrané informace o parcelách a budovách evidovaných v KN, včetně informace o jejich vlastnictví.

Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelů, internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN velmi omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN neumožňuje. Nelze například vyhledávat podle rodného čísla ani podle jména a příjmení,

Předpokládá pouze zadání konkrétních nemovitostí nebo listů vlastnictví. V pátrání po vlastních nemovitostí slouží spíše k ověření stavu evidovaného katastru u parcel, které tazatel zná.

Velmi užitečnou funkcí je náhled mapy, ve které se zobrazuje katastrální mapa a takzvané ortofoto. Avšak pouze u parcel katastru nemovitostí, které jsou zobrazeny v digitálních mapách. Nebo alespoň pomocí definičního bodu, je zobrazení zacíleno na příslušnou parcelu.

Co lze těžko dohledat?

Velké problémy mohou nastat u takzvaných parcel zjednodušené evidence. Vesměs jde o zemědělské pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují (nejsou jednoduše rozeznatelné – například oddělené polní cestou či lesem). Typicky jsou součástí většího „pole“.

Vzhledem k tomu, že v Česku stále není 100 % území digitalizováno, může být velmi problematické tyto parcely jednoduše „papírově“ identifikovat. Jejich čísla jsou totiž součástí historických katastrálních map. Reálně lze dohledat pouze v papírových mapách. Které je třeba fyzicky objednat na příslušném katastrálním pracovišti.

Aplikace pro správu majetku

Firmy specializující se na správu majetku nabízejí webové aplikace, které umějí zobrazit vlastněné nemovitosti, a to včetně parcel zjednodušené evidence, dohromady nejen s ortofotem nebo rastry katastrálních map, ale i v souvislosti s jinými mapovými a databázovými podklady, popřípadě mohou vytvářet i prostorové analýzy pro vyžadované aspekty, například územní plány, registr původních bloků LPIS (registr původních bloků). V aplikaci tak třeba jednoduše vidíte, který uživatel je registrován v LPIS, a tedy na vašem pozemku hospodaří, respektive měl by vám platit nájemné. Kromě zobrazení parcel umožňují tyto aplikace efektivní správu majetku, například zvládnutí agendy nájemních smluv a daně z nemovitých věcí.

Sledování změn

Službu sledování změn poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální vlastníkům za účelem ochrany jejich vlastnictví nejen pře úmyslnou krádeží, ale i před omylem úředníka. Tato služba automaticky informuje o tom, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí.

Pokud vlastníte méně než 20 parcel, zaplatíte za zřízení této služby 200 korun. Změny na vašich nemovitostech máte pod kontrolou již v době podání návrhu na vklad, v případě podezřelé změny můžete včas vznést námitky a neoprávněné ztrátě nemovitosti zabránit.

Sledujte změny, jinak se může stát, že vám pátrání po vašich nemovitostech připraví nemilé překvapení.

Iva Všetečková