Jak vyvolat pozemkové úpravy

03. leden 2017

Pro některé subjekty jsou pozemkové úpravy zajímavým nástrojem jak zhodnotit svoje pozemky. Jak však tento poměrně náročný proces spustit? Nejprve je třeba si položit otázku, pro které subjekty na trhu se zemědělskou půdou je vyvolání pozemkových úprav výhodné a pro které nikoliv.

Velký přínos především pro obce

Asi nejzajímavější jsou pozemkové úpravy pro příslušné obce. Nejen, že dojde k výraznému zpřehlednění vlastnických vztahů díky nové digitální katastrální mapě, která je výstupem pozemkových úprav. Mnohem zajímavějším pro místní samosprávy je tzv. plán společných zařízení. Ten je vytvořen v průběhu prací a je to v podstatě jakýsi regulační plán extravilánu obce. Vznikne tak návrh cestní sítě, návrh protipovodňových a protierozních opatření či návrh prvků ekologické stability. Tato společná zařízení jsou navrhována do vlastnictví příslušné obce. Díky tomu lze po dokončení pozemkových úprav bez majetkoprávních komplikací stavět zpevněné polní cesty, cyklostezky, protipovodňové poldry či sázet aleje podél cest. Z těchto důvodů je hlavním nositelem iniciativy zahájení pozemkových úprav zejména obec.

Pro běžné vlastníky je nejzajímavější scelení

Pro některé, zejména větší vlastníky, může být přínosem scelení jednotlivých pozemků. Takto lze např. z dvaceti pozemků různorodě umístěných v extravilánu obce vytvořit jeden či dva pozemky. Tím se významně zlepšují podmínky pro racionální hospodaření. 

Nejméně nadšenou stranou v pozemkových úpravách bývají zpravidla místní zemědělci. Dokončením pozemkových úprav zanikají práva k užívání pozemků, což způsobuje zesílení konkurenčního tlaku od dalších zemědělských subjektů. To v konečném důsledku může znamenat navýšení pachtovného za užívání pozemků, čímž dochází k růstu nákladů na obhospodařování půdy.

Role pozemkového úřadu

Pokud patříte do skupiny těch, pro které je zajímavé pozemkové úpravy vyvolat, tak doporučujeme kontaktovat místně příslušný státní pozemkový úřad. Ten je ze zákona povinen pozemkové úpravy zahájit v případě, že žádost o zahájení podají vlastníci, kteří vlastní více než polovinu výměry zemědělské půdy zájmového území. I z tohoto je zřejmé, že zde je úloha příslušné obce nezastupitelná. Nejen, že zpravidla vlastní poměrně významnou výměru, její role je ale především koordinační. Kdo jiný může informovat a ve výsledku sdružit poměrně velkou část vlastníků a přesvědčit je o výhodnosti celého procesu než právě obec.

Kdy se můžete dočkat realizace?

V případě, že je státnímu pozemkovému úřadu doručeno dostatečné množství žádostí, je celé řízení zahájeno. Proces je to poměrně složitý(několikerá jednání se všemi vlastníky půdy, jednání s dotčenými orgány státní správy ad.), proto je nutné počítat s dobou trvání v řádu několika roků, zpravidla 2 až 6 let.