Jak včas odhalit rizika na poli?

Choroby a škůdci, včasná detekce jejich výskytu a případné ošetření plodin či úrody se týkají každého farmáře u nás. Mnohdy jsou činnosti spjaté s ošetřením velmi časově i finančně náročné a je lepší riziku nákazy či rozmnožení škůdce předcházet.

Náklady na ošetření proti chorobám a škůdcům pro jednotlivé plodiny na hektar se liší. Jsou to však jednoznačně nezanedbatelné náklady v celém hospodářském roce a často aplikace ve správný čas na správný organismus nebo škůdce rozhoduje o celkovém výsledku hospodářského roku.

Základem kalkulace nákladů a výnosů jsou takzvané modelové technologické postupy pěstování jednotlivých plodin, tj doporučený sled výrobních operací (hnojení a příprava půdy, setí, ošetřování během vegetace, ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům, sklizeň, odvoz produkce a úprava pole po sklizni). Při jejich zpracování se vychází z průměrných podmínek výrobních oblastí a průměrné intenzity výroby.

V CleverFarm jsme vyvinuli bohatou škálu senzorů měřící různé veličiny vhodné pro monitorování podmínek nejen na poli. Jedná se o základní měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu, srážkové úhrny, i měření mikroklimatických podmínek v porostu až po měření teploty a vlhkosti půdy.

Naměřené hodnoty jsou následně použité pro jednotlivé matematické modely, které jsou lokalizované na naše klimatické podmínky. Tím, že jsou senzory přímo na vašem poli se přesnost jednotlivých předpovědí významně zvětšuje. Farmář tak dokáže pomocí varovných hlášení v aplikaci a zobrazením barevné signalizace v mapě monitorovat vlastní půdní bloky s největším potenciálním ohrožením.

U jednotlivých modelů se ve valné většině pracuje s efektivními sumami teplot nebo současně se sledují dlouhé periody vysoké relativní vlhkosti vzduchu nebo ovlhčení listů, které se měří již od začátku roku.

Aplikace CleverFarm vás však může před hrozbou varovat. Díky informacím z konkrétních půdních bloků ví, kde nákaza hrozí a kde nikoli. Můžete se tak chránit například před škůdci zavíječe nebo bázlivce kukuřičného, houbovými chorobami v cukrové řepě, cerkosporiové skvrnitosti řepy, před velkými skupinami škůdců a chorob v trvalých kulturách včetně vinic jako například peronospora, plasmopora nebo padlí. A dále pro vás připravujeme predikce pro hlavní polní plodiny, tedy obiloviny a řepku.

Zdroj: Zemědělský týdeník